به وب سایت شرکت تعاونی تولیدی توزیعی رازی البرز خوش آمدید

تعاونی تولیدی توزیعی رازی البرز

پخش سراسری واکسن و فراورده های بیولوژیک

پخش انحصاری محصولات موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی

به وب سایت شرکت تعاونی تولیدی و توزیعی رازی البرز خوش آمدید

مشخصات محصول

قیمت هر دز (ریال)

نام محصول

دز درویال

مصرف کننده

گامبورو

2500

103

گامبورو

5000

103

آبله طيور

2500

232

برونشيت h120

2500

89

آنفلوانزاي طيور

1.250

599

نيوكاسل روغني

1250

502

نيوكاسل b1  

1000

96

نيوكاسل b1

2500

80

نيوكاسل b1  

5000

80

نيوكاسل لاسوتا

1000

96

نيوكاسل لاسوتا

2500

80

نيوكاسل لاسوتا

5000

80

دوگانه آنفلوانزا+ نيوكاسل

1250

1107

پاستورلوز طيور

100

1845

دوگانه نیوکاسل لاسوتا و برونشیت

2500

150

دوگانه نيوکاسلb1 و برونشیت

2500

150

لارنگوتراکئیت

2500

320

نیوکاسل کلون

5000

130

نیوکاسل کلون

2500

130

نیوکاسل مقاوم به گرما

1000

122

نیوکاسل مقاوم به گرما

500

149

نیوکاسل مقاوم به گرما

250

176

قیمت فروش هر دز (ریال)

نام محصول

 دز در هرویال

مصرف کننده

آنتروتوکسمی

100

4476

آنتروتوکسمی

40

4848

آگالاکسی

100

4476

پاستورلوز گاو وگاومیش

33

2984

تیلریوز گاو

12

62160

شاربن  علامتی

83

1790

قانقاریا

100

4476

کزاز اسب

1

62160